Logo Deventer Stroomt

Deventer energiebeleid

Deventer wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we dan samen evenveel duurzame energie opwekken als we gebruiken.

De gemeente zet in op het verminderen van het energieverbruik en gaat aan de slag met de omschakeling van gas en andere fossiele brandstoffen naar duurzame energie en warmte. De gemeente doet dit samen met inwoners en ondernemers, wijk voor wijk. Uitgangspunt is dat de veranderingen voor iedereen betaalbaar moeten blijven.

Beleid(splannen)

Iedereen krijgt met de omschakeling naar duurzame energie te maken. Daarom zijn randvoorwaarden en spelregels nodig voor bijvoorbeeld de aanleg van windturbines, zonneparken, biomassa gestookte warmtecentrales, biogasinstallaties, en warmtenetten. Daarbij hoort ook de samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners en andere partijen bij.

In 2018 is een windverkenning (pdf, 2 MB) gemaakt van mogelijke locaties binnen de gemeente voor kleine en grotere windturbines en onder welke voorwaarden deze kunnen worden ontwikkeld. Begin 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitgangspunten voor de ontwikkeling en aanleg van zonneparken in Deventer (pdf, 901 KB).

Het Energieplan Deventer (pdf, 1,3 MB) bevat de grote lijnen voor de aanpak om energieneutraal te worden. Stapsgewijs wordt dat plan door de jaren heen steeds concreter. Het energieplan is op 1 juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Uiterlijk in 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Daarin wordt onder andere beschreven wanneer in welke wijk of buurt een begin wordt gemaakt met de omschakeling van aardgas naar alternatieve warmte- en energiebronnen. Inwoners, bedrijven en andere gebouweigenaren worden betrokken bij de inhoud van de visie.

De visie is de basis voor wijkuitvoeringsplannen die samen met wijkbewoners en gebouweigenaren worden opgesteld om stap voor stap over te schakelen op een alternatieve warmtebron dan aardgas. Zijn gemeenschappelijke voorzieningen onderdeel van het uitvoeringsplan, dan neemt de gemeente het initiatief voor verder onderzoek. Een voorbeeld is het Slimme Warmtenet Zandweerd.

Fossielvrij en betaalbaar wonen

In Deventer werken gemeente, woningcorporaties, netbeheerder en provincie sinds 2017 samen in het project Fossielvrij en Betaalbaar Wonen. Wijk voor wijk wordt onderzocht hoe bestaande sociale huurwoningen kunnen worden voorzien van andere warmte- en energiebronnen dan aardgas. Uitgangspunt is dat de veranderingen voor iedereen betaalbaar moeten blijven. Iedere wijk komt aan de beurt. Vanwege de kansen van restwarmte uit de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie voor een warmtenet starten we in Zandweerd Noord en Zuid.

Samenwerking

Op verzoek van het Rijk stelt Deventer samen met andere gemeenten in West-Overijssel, de provincie en Enexis een Regionale Energie Strategie (RES) op. Hierin staat wat elke gemeente aan mogelijkheden heeft om energie op te wekken. Het 1e concept van de regionale RES moet uiterlijk 1 juni 2020 klaar zijn.

Deventer werkt samen met Apeldoorn, Zwolle, en Zutphen in Transform. Samen zoeken we onder andere uit hoe je de verduurzaming en aardgasvrij maken van woningen zo kunt financieren dat de investeringen van eigenaren in hun woning(en) binnen het huidige energiekostenplaatje betaalbaar en uitvoerbaar worden. De uitkomst hiervan kan iedere gemeente gebruiken.

Begin 2019 hebben de gemeente Deventer en de beheerder van gas- en elektriciteitsnetten Enexis een convenant afgesloten om nauwer samen te werken in de energietransitie in Deventer. Deze samenwerking is belangrijk om de planning en uitvoering van de uitbreiding/verzwaring van netten en de aansluiting van nieuwe energievoorzieningen op elkaar af te stemmen.

Binnen het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) vindt afstemming plaats met andere gemeenten en partners in Overijssel en wordt samengewerkt aan de ondersteuning van en faciliteiten voor initiatieven om duurzame elektriciteit en warmte te realiseren.

Tenslotte werkt Deventer samen in de Cleantechregio met gemeenten, ondernemers en onderwijs in onze regio op de thema’s energietransitie en circulaire economie.