Logo Deventer Stroomt

Beleid klimaatadaptatie

Om ervoor te zorgen dat Deventer een prettige plek blijft om te wonen, moeten we ons voorbereiden op het veranderende klimaat.

Deventer moet in 2050 klimaatadaptief zijn. Dat betekent dat bij hevige regenval het water zijn weg vindt zonder al te veel overlast; er op hete dagen binnen en buiten koele plekken zijn en dat er extra aandacht is voor kwetsbare groepen; en we droogteschade beperken door regenwater niet naar de riolering af te voeren, maar in de bodem vast te houden. Om ervoor te zorgen dat Deventer een prettige plek blijft om te wonen, is in oktober 2021 het ‘Klimaatadaptatieprogramma: samen werken aan een prettige en gezonde leefomgeving’ (pdf, 7 MB) vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staan 35 maatregelen waar we in de periode 2021 – 2025 mee aan de slag gaan.

 

Samen

Het jaar 2050 klinkt ver weg, maar de hevige regenbuien en hitte en droogte in de afgelopen jaren laten zien dat snelle actie nodig is. Er zijn serieuze problemen en landbouw, natuur en economie (bijvoorbeeld scheepvaart) leiden schade. Hitte levert een gevaar op voor de volksgezondheid en kwetsbare mensen lopen extra risico’s.

Aanpassen aan de klimaatveranderingen biedt ook kansen om ons leefklimaat te verbeteren. Dat moeten we samen doen, want het grootste deel van de grond in Deventer is in particuliere handen. De gemeente vraagt bewoners en organisaties om samen hieraan te werken.

Water op straat

In opdracht van de gemeente heeft ingenieursbureau Tauw een interactieve kaart ontwikkeld: Water op straat in Deventer. Daarop zijn voorbeelden te zien van waar de afgelopen jaren wateroverlast heeft plaatsgevonden. Op de kaart zijn ook de knelpunten te zien waar bij hevige neerslag wateroverlast is te verwachten. De grootste problemen worden binnen 10 jaar aangepakt.

De gemeente wil meters maken met het afkoppelen van de afvoer van regenwater naar het riool. Denk aan daken van grote bedrijven of van gemeentelijk vastgoed.

Hitte en droogte

In Deventer is het niet overal even warm. Op sommige plekken is het net weer even wat warmer dan op andere plekken. De warmte is voor heel Deventer vastgelegd op een interactieve kaart. Wil je weten of jouw huis nu juist in een warmere of koelere omgeving staat, kijk dan op de hittestresskaart van Deventer en vul je adres in.

In 2020 worden knelpunten voor hitte en droogte verder geïnventariseerd en waar mogelijk worden problemen aangepakt. Bij alle werkzaamheden in de openbare ruimte wordt rekening gehouden met maatregelen om ons aan te passen aan het veranderende klimaat.

Samenwerking

Deventer werkt regionaal en landelijk samen met andere gemeenten en organisaties om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Regionaal in RIVUS-verband en landelijk met de City Deal Klimaatadaptatie.

Binnen RIVUS werken de gemeenten Staphorst, Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Dalfsen, Olst-Wijhe, Deventer en Raalte, Waterschap Drents Overijsselse Delta, drinkwaterbedrijf Vitens en provincie Overijssel aan beheer, onderhoud, ontwikkeling, duurzaamheid en kwaliteit in de (afval)waterketen en ontwikkeling en realisatie van klimaatmaatregelen (klimaatadaptatie), bijvoorbeeld tegen hitte en droogte.

Deventer heeft de City Deal Klimaatadaptatie ondertekend. De City Deal Klimaatadaptatie wil een doorbraak bereiken in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden. City Deal is een samenwerkingsovereenkomst tussen inmiddels zeventien publieke partners, 17 (semi)private samenwerkingspartners en het Rijk.

Binnen de City Deal willen we leren, inspireren en delen. Samen werken aan steden die goed voorbereid zijn op de toekomst. Zodat we ook in 2050 nog plezierig kunnen wonen, werken en leven in het stedelijk gebied. De City Deal is inmiddels afgerond en de resultaten zijn verwerkt in het Deventer Klimaatadaptatieprogramma.

 

 • Werken aan de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
  We spannen ons in om de doelen te bereiken: in 2020 is klimaatbestendig ontwikkelen, realiseren en beheren van stedelijk gebied de praktijk. Dit betekent dat we in de steden evalueren hoe ver we zijn en welke extra inspanningen nodig zijn.
 • Goede voorbeelden tonen aan de hand van pilotprojecten
  We willen aan de hand van pilotprojecten laten zien dat de aanpak van klimaatproblemen bijdraagt aan een prettig en gezond leefklimaat en de beheerkosten vermindert. Goed voorbeeld doet immers volgen.
 • Belemmeringen wegnemen
  We brengen belemmeringen op het gebied van wetgeving, financiering en beleid in kaart en benoemen oplossingsrichtingen. Een strategiegroep van mensen binnen en buiten de City Deal helpt bij het verbeteren van de nationale aanpak en het agenderen van kwesties in de politieke arena’s.
 • Leren en exporteren
  City Deal deelt resultaten en inzichten via een open platform en zorgt voor internationale verbinding.