Logo Deventer Stroomt

Regionale Energiestrategie (RES)

In het Klimaatakkoord staat de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 49% minder ten opzichte van 1990.

In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat in 2030 in totaal 35 TWh (terawattuur, een eenheid voor energie) aan stroom op land opgewekt wordt uit zonne- en windenergie. De 30 energieregio’s in Nederland maken allemaal een Regionale Energiestrategie (RES) waarin ze vastleggen welk deel ze van de 35 TWh voor hun rekening nemen en hoe ze dat willen doen.

De energieregio’s onderzoeken allemaal waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel, haalbaar en betaalbaar? In een RES beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes en plannen.

RES West-Overijssel

De RES-regio West-Overijssel bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, provincie Overijssel, waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel en netbeheerders Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer.

Planning

Eerst is een concept-RES opgesteld. Daarover hebben gemeenteraden, provinciale staten en besturen van de waterschappen in de regio in april en mei 2020 gesproken. Op 1 juni 2020 hebben de samenwerkende partijen de concept-RES West-Overijssel ingeleverd bij het Rijk. Op 1 juli 2021 dienen alle RES-regio’s de RES 1.0 in.

In de RES 1.0 staan onder meer de voorkeurslocaties van de gemeenten voor zonneparken en windmolens, hoe die een plek krijgen in het landschap en hoe inwoners en ondernemers mee kunnen doen en profiteren van de te bouwen zonne- en windparken.

Meer informatie

Op de website van de RES West-Overijssel staat meer informatie, zoals de documenten over de (concept-) RES en het Hoofdlijnenakkoord, over participatie, feiten & fabels en voorbeelden van energieprojecten in de RES-regio West-Overijssel.