West-Overijssel onderzoekt milieugevolgen van zon- en windparken

Logo RES

In de RES-regio West-Overijssel werken elf gemeenten, de provincie Overijssel, vier waterschappen en drie netbeheerders samen aan duurzame energie met een Regionale Energiestrategie (RES). In 2030 wil de regio 1,8 TWh aan duurzame energie opwekken. Daarom worden zoekgebieden aangewezen waar wind- en zonneparken een plek kunnen krijgen. De samenwerkingspartners starten nu een PlanMER om de milieueffecten van deze parken in beeld te brengen.

Fundament

Met de RES 1.0 is het fundament gelegd voor de regionale samenwerking om bij te dragen aan het landelijke Klimaatakkoord van 35 TWh duurzame energie. Afgesproken is dat de regio West-Overijssel in 2030 1,8 TWh aan duurzame energie opwekt, waarbij het streven is te komen tot een verhouding van 40% zon en 60% wind. De volgende stap is het realiseren van de afspraken uit de RES 1.0 met het aanwijzen door gemeenten van zoekgebieden voor wind- en zonneparken.

Om goed inzicht te krijgen in wat de milieueffecten van deze wind- en zonneparken op de omgeving zijn, is verder onderzoek nodig. Dit gebeurt met een milieueffectrapportage (m.e.r.). Dit onderzoek laat zien welke positieve, maar ook nadelige milieueffecten er zijn bij het realiseren van het opwekken van duurzame energie uit zon en wind. Het resultaat van dit onderzoek wordt opgenomen in het PlanMER, het rapport.

 

Onderzoek

Om te bepalen wat er onderzocht wordt en tot op welk niveau, is een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie bevat het plan van aanpak voor het op te stellen het PlanMER en geeft antwoord op de vragen als: welke milieueffecten gaan we onderzoeken? En op welke thema’s? We kijken daarbij naar de effecten op leefbaarheid van mens en dier, veiligheid, landschap, natuur, de infrastructuur van het energienet en de maatschappelijke kosten. Dat gebeurt op regionaal niveau voor de regio West-Overijssel. Dat is anders dan een onderzoek naar een specifiek windpark waar op lokaal niveau naar de milieueffecten wordt gekeken voor bijvoorbeeld woningen die in de buurt staan.

 

Inspraak

Vanaf 8 februari ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op de elf gemeentehuizen in de regio West-Overijssel en in het Provinciehuis te Zwolle. Ook is de notitie via de gemeentelijke en provinciale websites en die van de RES-regio West-Overijssel te bekijken. Tot 22 maart a.s. kan eenieder zienswijzen op de concept-NRD indienen. Op 22 februari 2023 vindt er een online ‘inloopbijeenkomst’ (start 19.30 uur) plaats voor vragen over de NRD. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Meldt u zich dan aan via het e-mailadres reswestoverijssel@overijssel.nl. Aanmelden kan tot en met 17 februari 2023. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk dinsdag 21 februari 2023 een email met de inloggegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst.

 

Vervolg

Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. In een ‘Notitie wijzigingen’ wordt aangegeven wat er wijzigt ten opzichte van de gepubliceerde concept-NRD. Deze Nota van Beantwoording en Notitie wijzigingen worden samengevoegd met de definitieve NRD. Deze documenten worden gepubliceerd zodat u kunt zien wat er met uw reactie is gebeurd.

Logo RES