Fossielvrij en betaalbaar wonen 2020-2021

In Deventer werken woningcorporaties, netbeheerder, gemeente en provincie sinds 2017 samen in het project Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (FBW). Wijk voor wijk wordt onderzocht hoe bestaande sociale huurwoningen kunnen worden aangesloten op andere warmte- en energiebronnen dan aardgas. Uitgangspunt is dat de veranderingen voor iedereen betaalbaar moeten blijven.

In 2018 en 2019 is vooral gekeken naar hoe er samengewerkt kan worden. Welke kennis er bij wie aanwezig is, welke belangen er spelen en hoe samenwerking de omschakeling naar andere warmte- en energiebronnen dan fossiele energiebronnen kan versterken.

Periode 2020-2021

In Zandweerd en Bathmen is samen met bewoners al een begin gemaakt met een plan om energie te besparen, over te schakelen op andere (eigen) energiebronnen en op termijn helemaal van het aardgas af te kunnen. De betrokken partijen hebben voor de periode 2020-2021 nieuwe programma-afspraken gemaakt.

De komende 2 jaar richt FBW zich onder meer op het opstellen van een transitievisie warmte (welke wijk gaat wanneer van het aardgas af en wat is een mogelijk alternatief) en een strategie voor duurzame warmtenetten. Er wordt nauw samengewerkt aan een wijkuitvoeringsplan (WUP) voor Zandweerd, Bathmen en Keizerslanden (wat is per woning het beste alternatief en wat zijn de consequenties) en de uitwerking in concrete projectplannen voor gebouwen en gebieden.

Zandweerd

Voor Zandweerd wordt opnieuw een aanvraag ingediend bij het Programma Aardgasvrije Wijken om in aanmerking te komen als proeftuin voor een aardgasvrije wijk. De haalbaarheid van een slim warmtenet voor Zandweerd wordt verder onderzocht.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond duurzaamheid. Volg Deventer Stroomt op TwitterFacebook en LinkedIn.