Windenergie

In het Energieplan Deventer staan de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer. Daarmee wordt ook invulling geven aan het nationaal Klimaatakkoord. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke partner en andere partijen.

Grootschalige opwek van duurzame elektriciteit is 1 van de maatregelen uit het Energieplan Deventer (pdf, 1,3 MB) (vastgesteld op 1 juli 2020). Daarbij wordt gekeken naar een mix van zonne- en windenergie. Die mix is nodig omdat de hoeveelheid opgewekte energie door zon en wind per dag en per seizoen verschilt. De opwek van windenergie is nodig voor de vraag naar elektriciteit in de winter. In de toekomst neemt juist dan de elektriciteitsvraag toe, bijvoorbeeld omdat we onze huizen steeds meer met warmtepompen gaan verwarmen.

Online expertbijeenkomst 7 juni 2021

Bekijk de online bijeenkomst Effecten windturbines mens en natuur van 7 juni 2021 terug.

Online informatiebijeenkomst 12 december 2020

De tweede bijeenkomst over windverkenning was op dinsdagavond 2 februari 2021.

12 december 2020

De antwoorden op vragen die op 12 december 2020 bij de eerste online bijeenkomst zijn gesteld, zijn te vinden onder ‘Informatiebijeenkomst windenergie 12 december 2020’ in het rechtermenu.

Windverkenning

De gemeente heeft een windverkenning (pdf, 2 MB) uitgevoerd, met als doel de passende gebieden voor windenergie in Deventer in beeld te brengen. Deze gebieden zijn input voor de Regionale Energiestrategie West-Overijssel en kunnen worden getoetst in de lopende participatieprocessen. Ook kunnen windontwikkelaars en/of andere (lokale) initiatiefnemers zich bij de gemeente melden met een concreet windproject op een specifieke locatie. Dat vraagt om een duidelijke visie op de (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden van locaties voor windontwikkeling.

Voor deze windverkenning heeft adviesbureau Pondera onderzocht waar binnen Deventer windmolens in theorie mogelijk zijn op grond van de geldende wet- en regelgeving. Daarbij is onder andere ook gekeken naar de afstand tot woningen en de normen voor geluidhinder. Uit dit onderzoek (pdf, 7 MB) blijkt dat er 15 mogelijke ontwikkelgebieden zijn waar geen (onoverkomelijke) technische en juridische belemmeringen zijn. Dit zegt nog niets over de (on)wenselijkheid van windmolens in deze gebieden.

Daarna zijn deze 15 gebieden ruimtelijk beoordeeld. Daarbij is onder meer gekeken naar effecten van windmolens op landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Negen gebieden zijn daardoor als ongewenst voor windontwikkeling afgevallen. De 6 overige gebieden zijn bestempeld als zoekgebieden.

Als laatste stap zijn deze 6 zoekgebieden beoordeeld op hun bijdrage aan de opgave voor duurzame, grootschalige opwek. Maar ook wat mogelijkheden zijn voor het versterken van de landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden in een gebied of voor extra waterberging. Ook is gekeken naar kansen voor de koppeling tussen de productie van windstroom en grote stroomvragers in de omgeving. Uiteindelijk zijn 2 focusgebieden geselecteerd voor windontwikkeling.

Focusgebieden

In de focusgebieden geeft de gemeente voorrang aan de ontwikkeling van windprojecten. De twee focusgebieden zijn een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1 en een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1 (pdf, 3,6 MB). In deze twee gebieden is ruimte voor maximaal 9 windmolens. De gebieden liggen in de buurt van de grote energievragers op A1 Bedrijvenpark Deventer en Kloosterlanden. Dat biedt mogelijkheden om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.

Planning

Er is nog geen concreet plan voor het bouwen van windmolens in deze gebieden. Zo ver is het nu nog niet. Het gaat om het aanwijzen van gebieden waar gekeken kan worden of windmoleninitiatieven gerealiseerd kunnen worden. Het college heeft het voornemen uitgesproken deze twee gebieden als focusgebieden aan te wijzen en gaat hierover met de gemeenteraad en bewoners en andere betrokkenen in gesprek.

Daarnaast werkt de gemeente de komende maanden de spelregels voor windmolenontwikkelingen uit. Daarbij wordt ook gekeken hoe inwoners en betrokkenen voor minstens 50% eigenaar van windenergieprojecten kunnen worden en hoe opbrengsten in het gebied ingezet kunnen worden.

In december 2020 zijn online gesprekken gestart met omwonenden en belanghebbenden. Op 12 december (voor omwonenden) en op 2 februari 2021 (voor heel Deventer) werden drukbezochte online informatieavonden georganiseerd. Ook zijn er nog verdiepende gesprekken met bewonersgroepen. Daarnaast is het mogelijk om schriftelijk te reageren en/of om in te spreken bij de gemeenteraad op het moment dat zij haar wensen en bedenkingen geeft over het voorgenomen besluit. Deze raadpleging en participatie lopen door t/m juni 2021.

De resultaten van de gesprekken met inwoners en de ingestuurde reacties worden door het college en de raad meegenomen in de besluitvorming. Naar verwachting besluit het college eind juni 2021 over een definitief voorstel aan de raad over de Windverkenning Deventer en het al dan niet aanwijzen van focusgebieden. Een definitief besluit door de raad over het (al dan niet) aanwijzen van focusgebieden wordt dan waarschijnlijk in het 3e / 4e kwartaal van 2021 genomen. De resultaten van de gesprekken met inwoners en belanghebbenden en de ingestuurde reacties worden door het college en de raad meegewogen in de besluitvorming.

Veelgestelde vragen

Hieronder staan veel voorkomende, algemene vragen met antwoorden op een rijtje. Tijdens de online informatiebijeenkomst op 12 december 2020 zijn veel vragen gesteld. Een aantal daarvan is tijdens de bijeenkomst al beantwoord. De antwoorden op alle vragen, de presentatie van de bijeenkomst en de opnames van de online bijeenkomst zijn hier te vinden. Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar windenergie@deventer.nl of bel naar telefoonnummer 14 0570.