Windenergie

In het Energieplan Deventer staan de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer. Grootschalige opwek van duurzame elektriciteit is 1 van de maatregelen uit het Energieplan Deventer (vastgesteld op 1 juli 2020). Daarbij wordt gekeken naar een mix van zonne- en windenergie.

Die mix is nodig omdat de hoeveelheid opgewekte energie door zon en wind per dag en per seizoen verschilt. De opwek van windenergie is nodig voor de vraag naar elektriciteit in de winter. In de toekomst neemt juist dan de elektriciteitsvraag toe, bijvoorbeeld omdat we onze huizen steeds meer met warmtepompen gaan verwarmen.

Windverkenning

De gemeente heeft een windverkenning (pdf, 2 MB) uitgevoerd, met als doel de passende gebieden voor windenergie in Deventer in beeld te brengen. Deze gebieden zijn input voor de Regionale Energiestrategie West-Overijssel (RES West-Overijssel) en kunnen worden getoetst in participatieprocessen. Ook kunnen (lokale) initiatiefnemers en windontwikkelaars zich bij de gemeente melden met een concreet windproject op een specifieke locatie. Dat vraagt om een duidelijke visie op de (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden van locaties voor windontwikkeling.

Adviesbureau Pondera heeft onderzocht waar in de gemeente Deventer windmolens in theorie mogelijk zijn volgens de geldende wet- en regelgeving. Er is onder andere gekeken naar de afstand tot woningen en de normen voor geluidhinder. Uit dit onderzoek (pdf, 7 MB) blijkt dat er 15 mogelijke ontwikkelgebieden zijn waar geen (onoverkomelijke) technische en juridische belemmeringen zijn.

Dit zegt nog niets over de (on)wenselijkheid van windmolens in deze gebieden. Voor deze 15 gebieden is daarom gekeken naar onder meer de effecten van windmolens op landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Negen gebieden vallen daardoor af voor windontwikkeling.

De overgebleven 6 gebieden zijn vervolgens beoordeeld op hun bijdrage aan de RES-opgave voor duurzame, grootschalige opwek. Ook is gekeken naar de mogelijkheden voor het versterken van de landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden in een gebied of voor extra waterberging. Daarnaast is gekeken naar kansen voor de koppeling tussen de opwek van windstroom en grote stroomgebruikers in de omgeving.

Vervolg

Op 1 juni 2021 heeft het college van B&W besloten nog geen gebieden aan te wijzen voor het bouwen van windmolens voor grootschalige energieopwekking in een of meer van deze gebiedenHet eerdere voornemen om twee gebieden langs de A1 als focusgebieden aan te wijzen voor mogelijke plaatsing van windmolens is daardoor voorlopig van tafel.

Van concrete plannen was en is nu nog geen sprake. Zo ver is het nu nog niet. Het gaat eerst om het aanwijzen van gebieden waar gekeken kan worden of windmoleninitiatieven gerealiseerd kunnen worden. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en andere partijen.

Daarnaast werkt de gemeente de spelregels voor windmolenontwikkelingen uit. Daarbij wordt ook gekeken hoe inwoners en betrokkenen voor minstens 50% eigenaar van windenergieprojecten kunnen worden en hoe opbrengsten in het gebied ingezet kunnen worden.

PlanMER

In 2021 heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld dat de huidige normen voor gezondheidseffecten (o.a. geluid en slagschaduw) door windmolens niet meer mogen worden gebruikt. Het rijk moet eerst onderzoek (laten) doen naar de gezondheidseffecten en wat dat betekent voor onder andere de geluids- en afstandsnormen. Voordat hier duidelijkheid over is, kan er geen volledige planMER worden opgesteld voor windmoleninitiatieven.

In gesprek

Vooruitlopend op die duidelijkheid over de normen wil de gemeente in gesprek met bewoners, bedrijven en organisaties en hen actief betrekken bij ideeënvorming en keuzes over grootschalige energieopwek waar we als stad, dorpen en landelijk gebied voor staan.

Daarvoor wordt gewerkt aan een voorstel voor de gemeenteraad om deze maatschappelijke dialoog voor te bereiden. In het eerste kwartaal van 2022 moet duidelijk worden hoe de gemeenteraad hier invulling aan wil geven.

Vooraf

Voor het collegebesluit om nog geen focusgebieden voor de ontwikkeling van windmolens aan te wijzen, zijn er op 12 december 2020,  2 februari 2021 en 7 juni 20121 online informatiebijeenkomsten georganiseerd.