Logo Deventer Stroomt

Zandweerd aardgasvrij

buurkracht.

Zomers worden heter en droger. Vaker ook valt er in korte tijd heel veel regen. Daar merken we allemaal de gevolgen van. De belangrijkste oorzaak van die klimaatverandering is dat wij teveel fossiele brandstof gebruiken en CO2 uitstoten. Deventer wil daar iets aan doen.

Deventer wil in 2030 energieneutraal zijn en evenveel energie opwekken als er jaarlijks wordt verbruikt. Dat betekent onder meer dat 10.000 woningen in 2030 verduurzaamd en aardgasvrij moeten zijn. Dat klinkt ver weg, maar als we dit willen halen, moeten we snel aan de slag.

Veel Deventenaren, bedrijven en instellingen zijn al bezig met energie besparen en zelf energie opwekken. Ook de woningcorporaties Rentree, Woonbedrijf ieder1, De Marken en particulier verhuurder Eigen Bouw verduurzamen hun huurwoningen- en complexen.

De gemeente, de verhuurders en netbeheerder Enexis Groep werken samen om wijk voor wijk de bestaande woningen van het aardgas af te krijgen en over te schakelen op betaalbaar wonen met duurzame energie. En daar hebben we alle Deventenaren hard bij nodig.

 

De 1e Deventer buurten

Zandweerd Noord en -Zuid zijn de 1e Deventer buurten waar we aan de slag zijn gegaan. De inzet van restwarmte uit de rioolzuiveringsinstallatie bij Zandweerd is kansrijk als duurzame warmtebron. Samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) is onderzocht of en zo ja hoe een warmtenet in Zandweerd haalbaar is. Provincie Overijssel ondersteunt financieel de 1e fase van het onderzoek. Technisch is het haalbaar.

Onderzocht is ook of het warmtenet is uit te breiden naar particuliere woningen en delen van Borgele, Platvoet, Voorstad en Keizerslanden. Doel is dat het warmtenet toegankelijk is voor andere duurzame warmteleveranciers, voor bestaande bouw en de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd.

De financiering en de vorm van exploitatie en eigenaarschap worden momenteel onderzocht. Lees meer over het Slim Warmtenet Zandweerd.

Buurkracht

Verwarmen via een warmtenet vraagt om aanpassingen van huizen. Veel huizen kunnen beter geïsoleerd worden, ook koken gaat dan op een andere manier dan op gas. Daarom zijn we in gesprek met woningeigenaren in Zandweerd Noord en -Zuid om samen een plan te maken om energie te besparen, over te schakelen op andere (eigen) energiebronnen en op termijn helemaal van het aardgas af te kunnen.

De gemeente heeft Buurkracht gevraagd het proces te begeleiden om samen met eigenaren tot zo’n plan te komen. Buurkracht is een onafhankelijke organisatie die in Nederland al verschillende buurten en wijken helpt bij het maken van plannen om huizen te verduurzamen.

Buurtbijeenkomsten

Om alle huiseigenaren uit Zandweerd Noord en Zuid hierover te informeren organiseerde de gemeente samen met Buurkracht een 1e informatieavond op maandag 7 oktober 2019. Op deze drukbezochte avond vertelden vertegenwoordigers van de gemeente, Deventer Energie en Buurkracht hoe zo’n warmtenet werkt, wat dat betekent voor de buurt als dit net wordt aangelegd en hoe we alles zo goed en betaalbaar mogelijk kunnen houden.

Op 4 maart 2020 was de 2e bijeenkomst voor woningeigenaren in de Van Vlotenhof. Met bijna 200 aanwezigen was het weer een drukbezochte avond. Lees het verslag van de buurtbijeenkomst.

Wat gebeurt er?

Buurkracht maakt met buurtgenoten uit Zandweerd Noord en Zuid een plan dat in de zomer van 2020 wordt aangeboden aan de gemeente. In dat plan staat hoe de huiseigenaren overschakelen van het gasnet op het warmtenet. Daarvoor werden 7 oktober buurtbewoners gevraagd om mee te denken in een meedenkteam. De reactie was positief: ongeveer 25 buurtbewoners hebben zich aangemeld voor het team. Deze groep informeert de buurt ook verder. Huurders in de buurt worden op de hoogte gehouden door hun woningcoöperatie of huiseigenaar en met een gezamenlijke nieuwsbrief (pdf, 400 KB) van corporaties, netbeheerder en gemeente.

Op de bijeenkomst in oktober 2019 waren er vanzelfsprekend ook vragen. Op www.buurkracht.nl/zandweerd staan de antwoorden op die vragen, de presentaties en leestips. Daar is ook te lezen wat de ontwikkelingen zijn de komende tijd en staat informatie over de buurt app voor Zandweerd aardgasvrij.

buurkracht.